Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva MBS SFŘ Plzeň pro bratrskou a pastorační vizitaci 19. 4. 2018

24. 6. 2018

Zpráva MBS SFŘ Plzeň pro bratrskou a pastorační vizitaci
19. 4. 2018

(za období 16. 4. 2015 – 19. 4. 2018)

K dnešnímu dni má MBS Plzeň 28 členů s trvalou profesí a 3 uchazeče o vstup do SFŘ.

Ministrem je Antonín Jaroslav Šedivý (2. období), zástupcem František Karel Ženíšek (2. období), formátorkou Anežka Jana Pachnerová (1. období), sekretářem František Luboš Kolafa (1. období) a pokladníkem Ludvík Milan Kučera (3. období).

Duchovním asistentem byl do srpna 2017 P. Bonaventura Ondřej Čapek, OFM, a od září 2017 je jím P. Jan Nepomuk Svoboda, OFM.

1) Setkání MBS (Setkáváme se se sv. Františkem)
- konají se jednou měsíčně, zpravidla 3. čtvrtek v měsíci. Mají ustálený průběh: v 16.00 hod. adorace Nejsvětější svátosti s možností svátosti smíření a v 16.30 hod. Mše svatá, oboje v kostele Nanebevzetí Panny Marie; pak následuje setkání společenství ve farním sále, k jehož součástem patří modlitba nešpor, organizační záležitosti, formace formátorkou či duchovním asistentem a občerstvení spojené se vzájemným sdílením; připomínají se rovněž životní a profesní výročí bratří a sester

2) Otevřená modlitební setkání (Modlíme se se sv. Antonínem)
- konají se jednou měsíčně, zpravidla 1. čtvrtek v měsíci. Vždy je připravuje určený člen MBS, dochází k pravidelnému střídání. Společenství začíná v kapli na faře společnou modlitbou, pokračuje ve farním sále, kde je čas věnován společnému sdílení, přípravě setkání a t. č. rozjímavé četbě z františkánských pramenů - Tomáš z Celana: První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi - První životopis (1229) - I. kniha a debatě k četbě.

3) Formační setkání (Pomáháme se sv. Anežkou) – formace nejenom pro uchazeče a novice s Anežkou Janou Pachnerovou se konají jednou měsíčně, zpravidla 2. čtvrtek v měsíci od 16.30 hod., buď na adrese Vejprnická 20, nebo ve farní učebně; příp. v 17.00 hod. – návštěva někoho ze (starších) sester / bratří – dle domluvy.

4) Bratrská setkání (Sdílíme se se sv. Klárou) – zpravidla 4., příp. 5. čtvrtek v měsíci s různou náplní, v tomto roce v duchu ekumeny společná účast na přednáškách Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích v rámci cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním centru v Přešticích 

5) Terciářské listy
- měsíčník vydávaný radou MBS pro potřeby a informovanost členů, má pravidelné rubriky.

6) Internet, facebook
- sestra Ludvika Dagmar Spíralová provozuje webové stránky MBS http://www.mbsfrplzen.estranky.cz; bratr František Luboš Kolafa vede profil našeho MBS na facebooku.

7) Spolupráce s dominikánskými terciáři v Plzni
- spolu s dominikánskými terciáři podpora ve vzdělání indického chlapce Udaykumara Gallela formou Adopce na dálku; společná slavení svátku sv. Františka a Dominika.

8) Některé aktivity, jež MBS organizovala či se jich zúčastnila
Účast na Volební národní kapitule SFŘ Velehrad 5. – 7. 6. 2015 (2 členové)
Vánoční služba u betléma v kostele NPM (2015 – 17)
Františkánská oblastní duchovní obnova na Svaté Hoře u Příbrami (9. 4. 2016 a 4. 3. 2017)
Spoluúčast při organizaci pohřbu Anežky Ireney Křiváčkové (4. 10. 2017), péče o hrob SFŘ na Ústředním hřbitově
Účast na charitní „dušičkové“ mši v Meditační zahradě (2. 11. 2017)
Františkánská postní duchovní obnova s bratrem Michalem Pometlem, OFM, u kostela NPM (3. 3. 2018)

9) Liturgická modlitba členů dle Řehole SFŘ čl. 8
- modlitba nešpor z Denní modlitby církve ve společenství; modlitba ranních chval a nešpor z Denní modlitby církve soukromě.

10) Formace členů před profesí a trvalá formace celého společenství
a) Se zájemci o vstup do našeho bratrského společenství se scházíme jednou měsíčně, druhý čtvrtek v měsíci. Setkání má prohloubit znalosti o františkánské spiritualitě, používáme skripta Ve škole sv. Františka. Dále se snažíme společně rozjímat nad denním čtením Písma sv., mluvit o současném dění ve světě a církvi, účastnit se společně mše svaté a modlitby breviáře a vytvářet společenství, kde bychom se navzájem lépe poznávali.
b) formátorka: výročí sv. Bonaventury, jeho přínos ve františkánství, františkánská kajícnost a třetí řád ...; duchovní asistenti: rozjímání nad Písmem svatým (Proroci), modliby sv. Františka, památka 14 pražských mučedníků ...

11) Různé služby terciářů v církvi a společnosti
- dle svých možností a charismat vykonávají bratři a sestry různé služby, např.: navštěvují dlouhodobě nemocné, pracují jako dobrovolníci ve svých farnostech (akolyté, doprovod na varhany, farní rada, úklid kostelů, správce webu farnosti, při Noci kostelů  …), v Městské charitě, v Salesiánském středisku mládeže, jako pastorační asistentka v Domově svatého Aloise (pro klienty s vážnými poruchami paměti), v oblátském spolku K srdci (péče o bezdomovce), ve skautském středisku, vyučují náboženství ve farnosti Plzeň – Lochotín, organizují misijní činnost (misijní jarmarky) a spoření dětí na chudé země (nyní Bangladéš); provozují paramentální dílnu (tvorba ornátů, pluviálů, štol); pořádají výtvarné výstavy, pracují v Českém svazu ochránců přírody, ve farní schóle, v Národní radě SFŘ, ve společenství zasvěcených panen OV, vedou včelařský kroužek mládeže, pomáhají při obnově farní zahrady v Dobřanech ...

V Plzni 19. 4. 2018

Antonín Jaroslav Šedivý
ministr