Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zamyšlení pro Třetí řád

2. 7. 2010

Třetí řád hledá rozlišení mezi radikálním závazkem evangelia a nutností žít ve světě.

Být ve Třetím řádu, znamená žít ve světě podle svého povolání a dostát svým povinnostem a požadavkům a přitom být vtaženi do hlubokému podřízení a spojení s Kristem.
A učit se žít v postoji "Mít, jako bychom neměli."

1 Kor 7:29-33  Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen."

Bible Kralická mluví o stěžejním úryvku takto 1 Kor 7:31
"A ti, kdo používají tento svět, jako by ho nevyužívali. Vždyť podoba tohoto světa pomíjí."

Ne že by jste se neměli starat o věci a potřeby své i své rodiny, to musíte, ale jen do té míry a tak, abyste nebyli " zotročeni, otroky" kteří neznají svobodu: od věcí, poct, úsudku lidí, image, chvály, ideologií, - musíte být svobodní i sami od sebe, abyste mohli získat svobodu v Kristu.

Kdo není připoutaný k věcem, lidem a k sobě, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu, má na mysli věci Páně. Abyste byli svobodní pro Pána, a aby měl ve vašem životě Ježíš dostatek prostoru a ne jen životní minimum.

Musí dojít k odstředění se od sebe. Nemůžeme o sobě říci "Já jsem první i poslední; začátek i konec." To je pýcha a ta nikdy nedovolí, aby Pán se stával středem mého života, a já abych kolem něj kroužil jako bod po kružnici.

Bratr a sestra Třetího řádu se stále ptá jak mám žít své zasvěcení, to, že patřím do své rodiny, ale také jsme zvláštním vlastnictví Pána. "Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo;" Jan 15:16

Učit se tomuto vnitřnímu napětí a následovat Krista tak, aby Boží království bylo v nás. Toto pnutí se musí vydržet, uč se dávat všemu správnou míru, nebo jinak, učit se nepřeceňovat věci a vše co máme užívat s umírněností a střízlivostí. Tak,  aby kvas evangelijních rad nebyl zničen, aby stále prokvašoval náš život. Kvas je stálý život, který dává vláčnost těstu.


Žít tak jako bychom věci a dary tohoto světa nepřeceňovali a neuvázli na mělčině života, "Zajeď na hlubinu"; na druhou stranu nežít tak jak žijí první řád upřeni k nebi; nesmíte zapomenout na své vazby a vztahy, které tu máme, a za které jste odpovědni. Bít si vědomi, že se Boží království přibližuje, je tu, ale ještě v něm nejsme.

Třetí řád je rovněž řád kajícníků z Assisi, a jejich život je ozvěnou na evangelium, kde se na mnoha místech říká, že jsme hříšníci, a že potřebujeme obrácení a lékaře.

Ten kdo se zasvětí sliby, zasvětí se i této cestě pokání a obrácení. Ten kdo se zasvětí sliby ve Třetím řádu, bere tuto skutečnost- skutečně. Tomuto postoji se říká "POKORA" je to srdce bratra, sestry, které je si vědomo své závislosti na Bohu. Jan 15:5 "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Kdo patří do rodiny sv. Františka - dostává se mu podílu i na dobrech, milostech a darech, které bratři a sestry od Pána přijali. A má také před sebou nepřeberné množství těch, kteří již došli do Božího království, má před sebou vyobrazeny skutečné lidské příběhy zápasů a svatosti, a může je následovat a jimi se povzbuzovat a to co se nám zdá nemožné, uskutečňovat. "Když mohli oni, proč ne já!"

Rodina bratří a sester sv. Františka, je skutečnou rodinou "ne podle krve a z vůle muže" Jan 1:12-13 "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha." Tato rodina má před očima a putuje společně. 2 Petruv 3:13 "A podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost."

Generál Carballo 2010 Praha

žádám vás bratři a sestry o toto:

1.. G. děkuje za věrnost bratřím a sestrám, kteří donesli františkánské poselství světu až do dnešních dnům, děkuje za věrnost, vytrvalost a odvahu v době komunismu. Františkánská rodina povstala z popela. Díky těm, kteří nesli a předávali toto charisma.

2.. G.: můžete zvěstovat jen to co žijete - zvěstovat-hlásat je povinnost! Lidé raději naslouchají svědkům než učitelům; a učitelům naslouchají protože jsou svědky.

3.. G.: žijte logiku daru - zadarmo jste dostali zadarmo dávejte. Jít k těm kdo Ježíše Krista znají i k těm kdo ho neznají.

4.. G.: zůstaňte blízko lidem, jste Menší mezi menšími.

Společenství:

1.. G.: společenství musí žít ve vzájemném sdílení, nejen co děláme, ale i co myslíme, co cítíme. Neubližujte si necitelností, nepozorností, tvrdostí, buďte vnímaví a pozorní, když mluví bratr nebo sestra. G. žádá komunikaci ve společenství.

2.. G. žádá vrátit se k evangeliu, jen evangeliu změní srdce člověka, vezměte ho znovu do rukou, čtěte a žijte ho.

3.. G. autorita: především služba a péče o duši bratra či sestry. Napomínejte se v lásce i to je služba.