Jdi na obsah Jdi na menu
 


Terciářské listy listopad 2015 - Zpravodaj MBS Plzeň

24. 11. 2015

Duchovní obnova v Liticích

Ve středu 28. října se několik našich bratří a sester (Pavla, Lída, Alenka, Danka, Karel a Milan) zúčastnilo duchovní obnovy v Koinonii Jan Křtitel v Liticích na téma Úvod do zbožného života – od Františka Saleského. Duchovní obnovu vedl P. ThDr. Alvaro Grammatica. Nabízíme pár postřehů:

zbožný život = život víry; abychom jednali pilně, vytrvale, pohotově.

nedokonalost není být nedokonalý, ale se svou nedokonalostí nebojovat.

Máme se očišťovat:

1) od smrtelných hříchů = závažné, chtěné porušení vztahu s Bohem (odejdeš z domova);  odmítnout = věc vůle; úkon víry a obrácení

2) od náklonosti k hříchu = udělat něco „za zády“, ale zůstat doma; mrzí nás, že nemůžeme hřešit; lehkého hříchu se nemůžeme zbavit, ale náklonosti k němu ano (zavřít okna a dveře); křesťan musí umět žít ve světě, ale nebýt na něm závislý.

povahové nedokonalosti - nejsou hříchy, ale naše slabá přirozenost.

čtyři temperamenty:

1) sanqunik - „bouchne“ a hned je schopen tě políbit; ideální temperament: sympatie, srdce, velkodušnost; zaměřit na vytrvalost

2) cholerik - prudká, bezprostřední reakce, která trvá dlouho; ideální temperament: houževnatost, činorodost; zaměřit se na laskavost

3) melancholik – rozněcují se pomalu, ale je to pak silné a hluboké; ideální temperament: hloubka, delikátnost; zaměřit se na radost

4) flegmatik -  jde pomalu, ale konstantně a opatrně; ideální temperament: sebeovládání, opatrnost; zaměřit se na soucit

Jak se očistit od náklonnosti ke hříchu? Vzbudit v sobě lítost; dar slzí a pláče nad svou vlastní ubohostí; dávat si jasná rozhodnutí a dělat „čisté“ řezy.

prostředky k očišťování:

1) modlitba (kristocentrická, hodinu denně, na klidném místě)

2) Pán je s tebou

3) vzývat Ducha Svatého

4) číst evangelium (nahlas) a představovat si ten výjev

5) uzavřít modlitbu „mottem“ (Rozkvetlá louka volá tě, synu Davidův.)

Budeš-li prožívat vyprahlost, buď v klidu a čti duchovní četbu. (kfž)

 

Rada Místního bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v Plzni

Rozhodnutí ve věci hrobu MBS SFŘ Plzeň na Ústředním hřbitově v Plzni

MBS SFŘ Plzeň si před cca 20 lety prostřednictvím svého tehdejšího ministra Ing. Pavla Polívky pronajalo hrob na Ústředním hřbitově v Plzni v části 46A, řada 0, č. 10-12, o rozměrech délky 3,20 m, šíře 4,35 m a celkové ploše 13,92 m2, za účelem uložení ostatků bratří a sester, kteří projeví o tuto službu zájem (zpravidla nemají rodinu či je k tomu vedou jiné důvody), příp. o to požádají jejich pozůstalí.

K dnešnímu datu jsou v hrobě uloženy ostatky sestry Josefy Alžběty Hrabějové (1899 – 1993), bratra Jana Františka Chaloupky (1917 – 2004) a bratra Miroslava Šimona Němce (1938 – 2015).

Současná smlouva o nájmu hrobového místa (prodloužení nájmu) byla uzavřena 22. 1. 2010 na dobu 10 let, jako nájemce je uveden Sekulární františkánský řád a za plátce potvrdil Milan Kučera, tehdy ministr / nyní pokladník MBS SFŘ Plzeň. Vzhledem k tomu, že MBS SFŘ nemá právní subjektivitu, nájem bude při dalším prodloužení změněn na fyzickou osobu, a to vždy na stávajícího pokladníka MBS. Při jeho změně bude provedena i změna nájemní smlouvy na Správě hřbitovů a krematoria města Plzně (formou předávacího protokolu).

 

Každoročně uhradí pokladník Správě hřbitovů a krematorií města Plzně úhradu nájemného z pokladny MBS, a to nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku. Aktuální výše nájemného je 649 Kč / ročně.

V Plzni 17. 9. 2015 - Za Radu MBS SFŘ: Jaroslav Antonín Šedivý, ministr

 

Jinou cestou -  Plzeňská Mariina legie

 

Naše modlitební společenství ve čtvrtek 5. 11. 2015 navštívili na naše pozvání členové plzeňské Mariiny legie Pavel Novák a Jaroslav Douša. Společně se s námi pomodlili a při sdílení ve farním sále nám představili činnost a poslání Mariiny legie.

 

Celosvětová Mariina legie je založena na životě a díle jejího zakladatele Franka Duffa. Narodil se 7. června 1889 v irském Dublinu jako nejstarší ze sedmi dětí. V roce 1913 vstoupil do Spolku svatého Vincence z Pauly. Duch tohoto společenství ho velice ovlivnil. Jako jeho člen se začal učit stále více mít rád ubohé a opovrhované lidi. Viděl a uctíval v nich Krista jako v každém, s kým se setkal. Ve 27 letech vydal dílko „Můžeme být svatí?“. Snažil se v něm objasnit hluboké přesvědčení svého života, že bez výjimky jsme povoláni být svatými. Podle naší katolické víry máme pro to všechny potřebné prostředky.

 

V roce 1917 dostal do rukou knížečku sv. Ludvíka Maria z Montfortu „O dokonalé úctě k Panně Marii“ a ta změnila jeho život. Dne 7. září 1921 založil Frank Duff Mariinu legii. Je to forma laického apoštolátu ve službě církvi a pod církevním vedením. Má dvojí cíl: rozvíjet duchovní život svých členů a šířit Kristovo království prostřednictvím Panny Marie.

 

Legie je rozšířena téměř ve všech zemích světa. Má přes 3 milióny aktivních členů a velký počet pomáhajících (modlících se) členů. V roce 1965 papež Pavel VI. pozval Franka Duffa, aby se účastnil jako laický poradce II. vatikánského koncilu. Tímto vyznamenáním papež ocenil a potvrdil jeho velkolepé dílo pro laický apoštolát. Dne 7. listopadu 1980 odevzdal Frank Duff svou duši Stvořiteli. Byl pochován na glasnevinském hřbitově v Dublinu do rodinného hrobu. V červenci 1996 zahájil dublinský arcibiskup Dr. Desmond Connel proces jeho blahořečení.

(Podle letáčku Boží sluha Frank Duff – Mariin oslavovatel

Catena legionis – Legionářské pouto

(jedna ze základních modliteb Mariiny legie)

 

Antifona – K. Kdo je ta,

 

L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji?

K. Velebí má duše Hospodina

L. a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

K. Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,

L. že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

K. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

L. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

K. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

L. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

K. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

L. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

K. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

L. jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků! Amen.

 

Antifona – K. Kdo je ta,

 

L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji?

K. Ó Maria bez hříchu počatá.

L. Oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Cikrleho, čj. EP/982/02 ze dne 26. 8. 2002 zpracoval jaš)

Catena legionis – Legionářské pouto

(jedna ze základních modliteb Mariiny legie)

Antifona – K. Kdo je ta,

 

L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji?

K. Velebí má duše Hospodina

L. a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

K. Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,

L. že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

K. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

L. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

K. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

L. hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

K. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

L. jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

K. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

L. jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků! Amen.

 

Antifona – K. Kdo je ta, L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji? K. Ó Maria bez hříchu počatá. L. Oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

 

Radost evangelia (odst. 76. – 80.)

k modlitebnímu setkání 5. 11. 2015 (Apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii gaudium biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím osobám o hlásání evangelia v současném světě, vydalo Nakladatelství Paulínky, Praha 2014, str. 54 - 56)

II. Pokušení pastoračních pracovníků

76.         V kontextu nynější globalizované kultury je přínos církve v nynějším světě nesmírný. Mnoho křesťanů vydává z lásky svůj život ve službě druhým.

77.         Přesto však jsme jako děti této doby určitým způsobem pod vlivem nynější globalizované kultury. „Ano“ výzvě misijní spirituality

78.         Dnes je možné u mnoha pastoračních pracovníků, včetně zasvěcených osob, zaznamenat přehnanou starost o osobní prostor autonomie a odpočinku. Proto lze u mnoha z těch, kdo se věnují evangelizaci, i přes aktivní život modlitby zaznamenat jakýsi individualistický akcent, krizi identity a pokles nadšení.

79.         Mnozí pastorační pracovníci trpí, i přes aktivní život modlitby, jistým druhem komplexu méněcennosti, který je vede k relativizování a zamlžování vlastní křesťanské identity a přesvědčení.

80.         U pastoračních pracovníků, kteří mají vždy určitý duchovní styl a zvláštní způsob uvažování, se vyvíjí jistý relativismus, který je ještě nebezpečnější než ten věroučný. Jednají, jako by neexistoval Bůh, rozhodují se, jako by neexistovali chudí, sní, jako by neexistovali druzí, a pracují tak, jako by neexistovali ti, kterým ještě nebylo hlásáno evangelium. Nezřídka upadají do takového životního stylu, který působí závislost na ekonomických jistotách nebo na moci a lidské slávě.

Poznámky, komentáře:

K odstavci 78.: Slovník cizích slov: individualizmus = nezávislost jedince na skupinových a společenských normách či standardech Motto: „My jsme děti doby, hlásající individualismus. Ten na první místo klade jedince. Dříve se každý daleko více ztotožňoval se společenstvím, ve kterém žil. Západní člověk má sklon zapomínat, že je odkázán na druhé (přitom by se sám neuživil, nevyrobil elektřinu, natož mobilní telefon…). Nikdo jsme si nedali život a bez péče druhých bychom po narození nepřežili. Dnešní člověk až příliš prosazuje především svá práva, svou nezávislost, soběstačnost, co nejmenší omezování druhými a společností. Chce se starat především sám o sebe, nechce se vázat na druhé. Někteří odmítají i solidaritu a odpovědnost za druhé.“

K zamyšlení: Nehledám ve svém náboženském životě pouze momenty, které sice nabízejí povznesení, ale neposilují setkávání s druhými, nasazení ve světě, nadšení pro evangelizaci?

K odstavci 79.: Wikipedie: Komplex méněcennosti je celkový pocit nedostatečnosti, hluboká pochybnost a nejistota o sobě samém - zejména pokud neodpovídá skutečnosti. Od sebekritičnosti se liší tím, že člověk tento pocit skrývá nebo i zastírá přehnanou „kompenzací“, například arogancí a asociálním chováním. Od pokory se liší tím, že se s ním člověk nedokáže smířit, nedokáže sám sebe přijmout, jaký je. Motto: „Vždyť my se skoro stydíme přiznat, že jsme křesťané. Nechali jsme si vnutit jakýsi komplex méněcennosti, zaostalosti, tmářství, a podle toho se i projevujeme. Uvěřili jsme snad tomuto vnitřnímu komplexu víc než Kristovým slovům?“ farnostdobrouc.sweb.cz/text/zpravicky/2005/zp_16.htm

K zamyšlení: Nebere mi radost z misijního poslání obraz Církve, jak jej vykreslují média a některé politické a intelektuální kruhy?

K odstavci 80.: Slovník cizích slov: relativizmus = názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem

Motto: „Relativismus – vše je relativní, zlo i dobro dočasné. Říkáme: Taková je doba. – Ale kdo ji tvoří? MY!! My se zpronevěřujeme Bohu a tvrdíme, že je vše dovoleno, vše, co je pro mne příjemné.“ www.farnostlipnik.cz/aktivity/casopis/archiv/2013_02.pdf  

K zamyšlení: Je v pořádku, aby věřící nebo dokonce duchovní vystupoval jako účastník televizních nebo rozhlasových pořadů nebo dokonce zábavných show (jako např. Tomáš Halík nebo Zbigniew Czendlik)? (dš)

titl-str-bohatstvi-prosteho-zivota.jpgInformace k modlitebnímu společenství: Účastníci setkání se domluvili, že zbývající část exhortace bude již ponechána k samostudiu a společně se od prosince začneme věnovat studiu knihy soudobého německého kapucína Pauluse Terwittea Bohatství prostého života aneb Inspirace svatým Františkem (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014). Pro zájemce: kniha je dosud k dostání např. v Betánii za 139 Kč.

 

 

KALENDÁŘ do konce roku 2015

Modlitební setkání s formací:                          3. prosince.

Setkání MBS SFŘ s adorací a Mší svatou:   17. prosince.

SLAVÍME v listopadu a prosinci 2015

Profese:

Václav František Pták, 3. 11. 1952

Jindřiška Paschala Ptáková, 26. 12. 1948

Narozeniny:

Jana Anežka Pachnerová, 23. 11. 1959

Stanislava Glorie Chadimová,26. 11. 1961

Blažena Klečatská,28. 11. 1934

Ludmila Marie Františka Kučerová, 4. 12. 1955   60 let

Pavla Františka Římská Ženíšková, 4. 12. 1945   70 let

Přejeme hojnost Božího požehnání! Redakční rada: Pavla Františka Ženíšková, Karel František Ženíšek, Luboš František Kolafa, Milan Ludvík Kučera, Jana Anežka Pachnerová, Jaroslav Antonín Šedivý.

https://mbssfrplzen.estranky.cz/,

https://www.facebook.com/mbsplzen