Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pobožnost Křížové cesty

1. 3. 2010

Příprava: Pane Ježíši Kriste, Spasiteli, chci Tě doprovázet na Tvé křížové cestě, abych oslavil Tvé přehořké utrpení, pomodlil se za Církev i za sebe a získal odpustky pro duše v očistci. Lituji svých hříchů a chci se jich varovat.

 

I.                 Pane Ježíši, odsouzený na smrt, uděl mi té milosti, abych se bez reptání podroboval řízení Božímu v povolání, neštěstí, v nemoci a ve smrti. Při každém zastavení chvíli rozjímej o mukách Páně. Máš-li kdy, pomodli se Otčenáš.

II.                Pane Ježíši, obtížený křížem, dopřej mi, abych konal povinnosti svého stavu trpělivě a s dobrým úmyslem.

III.               Pane Ježíši, jenž klesáš pod křížem, odpusť mi hříchy mého dětství.

IV.              Pane Ježíši, pro své setkání s Pannou Marií, buď mým těšitelem v nouzi, nezaměstnanosti a nehodách, v zármutku a bolesti.

V.               Pane Ježíši, dovoluješ Šimonovi nést Tvůj svatý kříž. Pomoz mi snášet obtíže mého zaměstnání a únavu při práci. Neopouštěj mne v neúspěchu a nezdaru. 

VI.              Pane Ježíši, vtiskuješ svou tvář do roušky svaté Veroniky. Prosím, dej mi tolik milosti, abych se připodobnil co nejvíce Tvému Božskému Srdci.

 

VII.            Pane Ježíši, opět padáš na křížové cestě. Prosím Tě, odpusť mi hříchy mého mládí.

VIII.           Pane Ježíši, těšíš svaté ženy. V kříži a neštěstí dodej útěchy mým pokrevním příbuzným, přátelům, dobrodincům, i nepřátelům. Zmírni též tresty duším v očistci.

IX.              Pane Ježíši, padáš po třetí. Prosím Tě, odpusť mi všechny hříchy celého mého života. Nakloň k pokání všechny hříšníky celého světa.

X.               Pane Ježíši, jsi zbaven oděvu. Prosím Tě o milost, abych zachoval čistotu svého stavu věrně až do smrti.

XI.              Pane Ježíši, přibitý na kříž, nauč mě poslušnosti, obětavosti
a odříkání, abych cestou kajícnosti dospěl k bráně nebeské.

XII.            Pane Ježíši, jenž umíráš na kříži, dopřej mi, abych odumřel tělu, světu a hříchu. Pro Tebe chci žít a umírat.

XIII.           Pane Ježíši, položený na klín své Rodičky, dej mi Pannu Marii za matku, aby mě provázela životem i smrtí až k Tvému soudnému stolci.

XIV.          Pane Ježíši, pohřbený v hrobě, dopřej mi té milosti, abych Tě vždy hodně přijímal a jednou povstal z hrobu k věčné slávě.

Závěr: Drahý Spasiteli, vyslyš mé prosby a posilni mě v dobrých úmyslech. Smiluj se nad všemi lidmi a nad dušemi v očistci. Veď mě cestou kříže k věčné oslavě v nebesích. Amen.

Zdroj: Řeholní kniha a zpěvník III. Řádu sv. Františka