Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby ke Mši svaté na svátky Blahoslavené Panny Marie

23. 5. 2009

Před Mší svatou

Milá Matko má, Maria Panno, s Tebou a pod Tvou ochranou chci být přítomen Nejsvětější Oběti Tvého milovaného Syna, od Něhož jsi nikdy nebyla odloučena srdcem a nebudeš odloučena na věky.

Milostivá Máti, dej mi prosím tytéž úmysly, které jsi měla, když jsi spojila své utrpení s Obětí Ježíše Krista pro spásu světa. Vyžádej mi náležité pozornosti ke svatým tajemstvím, které se budou na oltáři konat. Veď mě na horu Kalvárii, obětuj mě s Ježíšem Otci nebeskému, a nauč mě obětovat sebe s Pánem Ježíšem v Ježíši Kristu.

Jak velice jsem šťastný, že se mohu obětovat Pánu Bohu, abych poděkoval za všechno, co učinil skrze Tebe, Maria, totiž za Oběť, která v nekonečné míře převyšuje všechny přednosti, jimiž Tě obohatil za života i na věčnosti.

Při Confiteor – Vyznávám se

Tvá Nejsvětější Matka miluje Tě, Ježíši, nejčistší a nejvroucnější láskou. Já však ve své slabosti a nestálosti zarmoutil jsem Tě tolikrát, a přibíjel jsem Tě znova svými hříchy na kříž. Já sám jsem naostřil meč bolesti, který pronikl Její duši a rozmnožil jsem moře Její hořkosti na hoře Kalvárii.
Maria, Matko Milosrdenství, s důvěrou volám k Tobě, i když jsem mučitelem Tvého Syna. Přemož svým milosrdenstvím moji zlobu a můj nevděk. Přikryj mou nečistotu svojí čistotou, a vyžádej mi svou pokorou odpuštění hříchů. Pomocnice a Přímluvkyně naše, rač nás smířit se svým Synem. Učiň, aby Tvůj Božský Syn měl soucit s mojí slabostí a bídou, a uznal mne na Tvou přímluvu hodným, abych měl podíl na Jeho blaženosti a slávě.

Při Kyrie Eleison

Lásky nejhodnější Spasiteli, smiluj se nade mnou podle velikého milosrdenství svého. Budeš-li hledět na mé nepravosti, jak před Tebou obstojím? Ať Tě obměkčí vroucí prosby, které Ti přednáší za mě Tvoje nejmilejší Matka, sladké útočiště ubohých hříšníků.

Při Gloria

Sláva na výsostech Bohu, jemuž Spravedlnost zadostučinila krvavou Obětí na Kříži, a jež se každý den opakuje na oltáři. Pokoj a radost lidem dobré vůle, jimž Pán Ježíš dal na Kalvárii Marii za Matku, a Utěšitelku v jejich hříšnosti. Ježíši Kriste, pravý Bože, přijmi úctu, kterou Ti vzdávala Tvoje nejsvětější Matka za svého pozemského života. Vyslyš mé prosby, a navždy upevni ve mně své království, dej mi lásku živou a skutky provázenou podle příkladu Panny Marie, abych jako Ona si získal věčnou blaženost a království nebeské.

Při modlitbách

Svatá Maria, přispěj bídným na pomoc, pomáhej malomyslným, pomoz ubohým, pros za lid, přimlouvej se za kněze, oroduj za všechny ženy. Ať všichni zakusí Tvou pomoc, kdokoli slaví Tvou svatou památku. Propůjč, prosíme, Všemohoucí Bože, aby Tvoji věřící, kteří se radují z ochrany Nejsvětější Panny Marie, na Její dobrotivou přímluvu byli vysvobozeni ode všeho zlého zde na zemi a potom byli účastni věčných radostí v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Při Epištole a Evangeliu

Nejsvětější Ježíši, nebeský Učiteli, učiň moji duši přístupnou pravdám Tvého svatého Zákona. Vlej do mého srdce zbožnost a lásku, kterou měla Blahoslavená Panna Maria, když poslouchala slova života z Tvých svatých úst. Matko má nebeská, která jsi ve svém srdci věrně zachovávala každé slovo svého Božského Syna, vypros mně milost, abych horlivě poslouchal Slovo Boží a ve svém srdci je zachovával a podle něho žil.

Při Kredo

Bože můj, věřím všechny pravdy, které mně Církví k věření předkládáš, věřím v upřímné pokoře všechno, čemu mne svatá víra učí o vzácných přednostech mé nebeské Matky Panny Marie. Věřím a vyznávám, že Panna Maria je Matkou Boží a Neposkvrněnou Pannou a že pro svou důstojnost Božího mateřství zasluhuje zvláštní úctu. Vyznávám, že je Královnou andělů i lidí, Prostřednicí všech milostí, Okrasou svaté Církve, Zkázou bludařů a Postrachem zlých duchů. Věřím, že je ozdobena většími dary a ctnostmi než všichni lidé dohromady. Věřím, že je Panna Maria naším vzorem, naší slávou, naší útěchou a radostí. Proto chci být Jejím dobrým synem, chci Ji ctít, milovat a Její vzácné přednosti oslavovat.

Při obětování

Věčný Otče, podávám Ti s knězem v Oběť Tvého přemilého Syna ke slávě Tvé a k dobru své duše. Spojuji se s Tebou, můj Božský Spasiteli, který jsi sebe sama obětoval za mne na Kříži Otci svému. Obětuji Tobě, Bože, všechny skutky lásky a všechny zásluhy Tvé nejsvětější Matky a všechnu úctu, která Ti bude vzdávána všemi svatými na věky věků. Přijmi tuto Oběť, abych Ti vzdal důstojné poděkování za všechna dobrodiní, milosti a přednosti, kterými jsi ráčil ozdobit mou nebeskou Matku, Pannu Marii.

Při umývání rukou

Srdce čisté stvoř mi, Bože, a ducha přímého ve mně obnov. Maria, má předobrá Matko, učiň, abych vyhledával jedině společnost Tvých ctitelů a těch, kteří se bojí Boha. Uchovej mě společnosti a přátelství, které by smrtelným hříchem mohly oloupit mé srdce o Ježíše. Prosím, dej, Maria, abych jako Ty si zamiloval chrám Páně a místo, kde přebývá Jeho sláva. Zapal mé srdce živou a svatou láskou, kterou sama planeš, a nedopusť, aby se láska ke světu a tvorům zmocnila mého srdce.

Při Prefaci a Sanctus

Hlas kněze, sluhy Tvého, mě zve, abych pozdvihl srdce své vzhůru až do nebes, kde Panna Maria s andělskými sbory oslavuje Tvou nekonečnou Velebnost vždy novými a novými projevy radosti. Jak velice se raduji, že Ti vzdává čest a slávu důstojnou Tebe! Přeslavná Královno nebes, až budu zproštěn svého smrtelného těla, kéž budu moci svůj hlas spojit s Tvým líbezným chvalozpěvem. Má duše již touží po věčném dni, kdy pohroužena v patření na Tvou slávu se bude klanět Tomu, jenž věčně žije a s Tebou bude bez ustání volat: Požehnání, čest a sláva Beránku Božímu. Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh všemohoucí, jenž byl, je a přijít má! Hosanna, čest a sláva na výsostech! Požehnaný, který přichází ve Jménu Páně!

Při kánonu či tiché Mši svaté

Matko Boží Neposkvrněná! Prosím, vypros mé duši, aby byla hluboce a spasitelně dojata utrpením Ježíše Krista, Tvého Syna, a měla podíl na Jeho nekonečných zásluhách. Vyžádej mně prosím milost, abych až do smrti následoval a miloval Ježíše Krista, který se z lásky ke mně ustavičně na oltáři obětuje. Vyslyš, Pane, prosby mé a vylej své požehnání na svatou Církev, mou duchovní matku. Rozpomeń se ve své dobrotě na všechny, kteří jsou se mnou spojeni svazky lásky, přátelství a vděčnosti, zvláště na N.N. Přivlastni jim ovoce této přesvaté Oběti, a obdař je svou milostí. Požehnej zvláště ty, kteří věrně milují a následují přemilou Matku nebeskou, Pannu Marii.

Při svatém pozdvihování

Klaním se Ti, můj Pane, Ježíši Kriste, jenž jsi za mne pod způsobou Chleba vpravdě přítomen. V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nade všecko miluji! Klaním se Ti, můj Pane, Ježíši Kriste, a velebím Tebe, že jsi svou Nejsvětější Krev za mne vylít ráčil. Ježíši, Tobě jsem živ, jenž jsi pro mne na zemi žít ráčil; Ježíši, Tobě umírám, jenž jsi za mne na Kříži tak bolestně umřít ráčil; Ježíši, Tvůj jsem živý i mrtvý. Amen.

Po svatém pozdvihování

Pane Ježíši Kriste, sestoupil jsi na tento oltář, jako jsi vstoupil do srdce Panny Marie. My se Ti klaníme, Tebe chválíme a Tobě dobrořečíme. Ani andělé, ani lidé, ani Tvá vznešená Matka nemohli Tvému Otci přinést Oběť důstojnou Jeho nekonečné Velebnosti. Ty jediný, Ježíši, Synu Boha živého, byl jsi hoden vzdát Otci věčnému důstojnou Oběť smíření a díkůčinění za všechna dobrodiní, jimiž jsi nás obohatil. Neposkvrněná Panno Maria, Ty jsi se tomuto Božskému Spasiteli klaněla při Jeho narození, sloužila jsi Mu po čas Jeho vezdejšího života, těšila jsi Ho v zármutku, plakala jsi hořce v den Jeho smrti. Obětuj Jemu v Nejsvětější Svátosti se svojí úctou i naši úctu, a doplň plamenem své chvály naši nedostatečnost a vlažnost. Panno přesvatá, Ježíš Kristus náleží Tobě, neboť skrze Tebe získal svou Krev, kterou na oltáři uctíváme. Pros Ho, předobrotivá Matko, aby ráčil svou Nejsvětější Krví naše duše očistit a posvětit. Nevyčerpatelnou hojností svého Milosrdenství vzpomeň, Pane, na ty, kteří nás předešli se znamením víry a dosud trpí v očistci. Zvláště Ti odporoučím duše N.N. Vzpomeň také na ty, kteří ve svém životě ctili Tvou svatou Matku, a byli zapsáni do bratrstva svatého škapulíře. Ať Tvá přesvatá Krev padá na trpící duše jako občerstvující rosa, a zmírní jejich bolest. Učiň je hodnými vejít na místo světla a věčného pokoje. Amen.

Při Pater noster – Otče náš

Jak šťastni jsme, že jsme dětmi Panny Marie a že můžeme Tebe, Bože náš, nazývat sladkým jménem "Otče"!
Celý život náš, Pane, ať je věnován k oslavě Tvého Nejsvětějšího Jména. Chceme z lásky k Tobě plnit Tvou přesvatou vůli a Tvé slávě věnovat všechny své myšlenky a city. Utlum v nás, dobrý Ježíši, veškerý pocit nenávisti a pomsty. Povzbuzuj nás, abychom ze srdce odpouštěli svým bližním. abys také Ty nám mohl odpustit. Pomáhej nám v pokušeních, abychom zvítězili. Očisti naše srdce ode všech nezřízených žádostí. Osvoboď nás z nejhoršího zla, hříchu, nyní i v budoucnosti, abychom nebyli zapuzeni od Tvé Božské Tváře a od společnosti Marie, Tvé vznešené Matky. Amen.

Při Agnus Dei – Beránku Boží

Beránku Boží, Synu Panny Marie, smiluj se nad námi. Beránku Boží, kterého Matka Maria viděla na Kříži umírat, smiluj se nad námi. Beránku Boží, u něhož Panna Maria za nás oroduje, uděl nám pokoj.

Při svatém přijímání

Věřím, Ježíši můj, že jsi živ a skutečně přítomen v Nejsvětější Svátosti. Miluji Tě z celého srdce, a je mi velice líto, že jsem Tě urazil. Přijď do duše mé, která po Tobě touží. Objímám Tě, Lásko moje, a všecko Ti odevzdávám. Nedopusť, abych byl někdy odloučen od Tebe. Panno Maria, nejsem hoden, abych přijal Tvého Božského Syna do svého srdce, ale řekni Jemu za mne jenom jediné slovo, a má duše bude uzdravena. Panno přesvatá, Matko má, živý Stánku Vtěleného Boha, dovol, abych mohl ze srdce Tvého vzít, čeho se nedostává mému srdci. Kéž doplní moje nedostatky Tvoje hluboká pokora, Tvá skvoucí čistota, Tvá živá víra a Tvoje vroucí láska.

Po svatém přijímání

Matko krásné lásky, Panno Maria, s duší Tvou oslavuje má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť Všemohoucí Bůh i pro mne učinil veliké věci, abych Jeho přesvaté Jméno na věky bylo oslavováno. Má předobrá Matko, zachovej ve mně život duchovní, život svatý, život víry. Vzdal ode mně všecko, čím bych jej mohl opět ztratit. Opatruj mne ve svatostánku svého mateřského srdce, abych jako Ty vždycky mohl uchovat poklad milostí Boží.

Při posledních modlitbách

Jen s hlubokým zármutkem jsi svolila, Panno Maria, vzdálit se od hrobu, do něhož jsi uložila úctyhodné Tělo svého nejmilejšího Syna. Jsem také zarmoucen, že musím odejít ze svatyně, kde jsem patřil na přesvatou Oběť konanou za mne. Ty jsi při svém odchodu z Kalvárie zanechala ve hrobě své srdce, sloučené se srdcem Ježíšovým. I já žádám si vroucně Spasiteli můj, aby duše má navždy zůstala spojena navždy s duší Tvou. Když odcházím z chrámu, zanechávám své srdce ve Svatostánku, v němž přebýváš ve dne i v noci z lásky ke mně. Požehnej mi, jako jsi požehnal své milé Matce, když jsi se Jí zjevil po svém Zmrtvýchvstání. Žehnejte mně, Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a Panny Marie, pramen veškerého požehnání! Udělte mi, prosím, milosti, abych až do posledního okamžiku života uchoval převzácné zásluhy Oběti Kalvarské, obnovené za mne při této Mši svaté. Amen.

(Zdroj: Řeholní kniha třetího Řádu sv. Františka Serafínského, 1905)