Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlíme se

Motto: Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka.

Čtvrtek se svatým Antonínem

sv.-antonin.jpg

Prosba za ochranu

Svatý Antoníne,vypros nám, kteří k tobě utíkáme, ;
splnění všech naléhavých proseb, není-li to ke škodě naší duše.
Buď naším patronem, naším ochráncem, braň nás v životě i ve smrti.
Vypros nám čistotu srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě
a úplnou odevzdanost do vůle Boží.
Svatý Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny
a za všechny věřící.
Vypros nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce
a pracovali společně k větší cti a chvále Boží.
Amen.

 

Prosba za pokojnou mysl

Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků.
Amen.


 

Setkání se koná ve Františkánské ulici zpravidla 1. čtvrtek v měsíci.

Garant: František Karel

Program:

  • 1700 – 1900: kaple a farní sál – společná přímluvná modlitba, formace nad společnou četbou, sdílení

 

Jedná se o otevřené společenství pro všechny


< Předchozí setkání

Do 7. 3. jsme četli: Tomáš z Celana – První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi, První životopis (1229) - I. kniha – III. kniha, Křesťanská akademie, Řím, 1982

Text je k dispozici na webových stránkách františkánského řádu.

Od 4. 4. do 5. 12. čteme apoštolskou exhortaci o povolání ke svatosti v současném světě papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)

Text je k dispozici na webových stránkách Radia Vaticana (I. a II. kapitola, III. kapitola, IV. a V. kapitola).

3.1.2019

VI. – X. kapitola II. knihy: VI. Ctnosti bratří, kteří svatému Františku sloužili, a jak on sám o nich soudil. - VII. Jak se vrátil ze Sieny; kostelík Panny Marie v Porciunkule; požehnání bratřím. - VIII. Co činil a říkal při své blažené smrti. - IX. Nářek bratří a jejich radost, když spatřili znamení kříže. Křídla Serafa. - X. Nářek panen u San Damiána a jak byl se slávou a ctí pochován. (str. 151 – 160)

připravuje:  František Luboš

7.2.2019 nekoná se (účast na pohřbu)
7.3.2019

Úvod a I. – VI. kapitola III. knihy: I. Uzdravení chromých. - II. Slepí prohlédají. III. Posedlí. - IV. Smrtelně nemocní dosahují zdraví: uzdravení vodnatelných, nemocných dnou a jinými nemocemi. - V. Uzdravení malomocných. - VI. Němí mluví. Hluší slyší. (str. 161 – 173)

připravuje:  Františka Pavla

11.4.2019
změna

I. kapitola – Povolání ke svatosti: Svatí, kteří nás povzbuzují a doprovázejí – Svatí „u našich dveří“ – Pán volá – Také pro tebe – Tvoje poslání v Kristu – Činnost, která posvěcuje – Více života, více lidskosti

připravuje:  Anežka Jana

2.5.2019

II. kapitola – Dva nenápadní nepřátelé svatosti: Současný gnosticismus (Mysl bez Boha a bez těla – Nauka bez tajemství – Meze rozumu), Dnešní pelagianismus (Vůle bez pokory – Často zapomínané učení církve – Noví pelagiáni – Souhrn Zákona)

připravuje:  František Karel

6.6.2019 nekoná se (koná se setkání Sdílíme se)
červenec 2019 nekoná se
srpen 2019 nekoná se
5.9.2019

III. kapitola – V Mistrově světle: Protiproud (Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království – Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví – Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni – Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni – Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha – Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny – Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království), Velké pravidlo (Věrnost Mistru – Ideologie, které deformují srdce evangelia – Kult, který se Bohu líbí)

připravuje:  Ludvíka Dagmar

3.10.2019 nekoná se (4. 10. – slavnost sv. Františka)
24.10.2019
změna

Od 1600 hod. v hospicu sv. Lazara mše svatá za lékaře a zdravotníky. Po mši sv. bude následovat pohoštění a společné sdílení.

7.11.2019

IV. kapitola – Některé vlastnosti svatosti v současném světě: Snášenlivost, trpělivost a tichost – Radost a smysl pro humor – Odvaha a nadšení – Ve společenství – V ustavičné modlitbě

připravuje:  Zdislava Anežka Anna

5.12.2019

V. kapitola – Boj, bdění a rozlišování: Boj a bdělost (Něco víc než mýtus – V bdělosti a důvěře – Duchovní zkaženost), Rozlišování (Naléhavá potřeba – Stále v Pánově světle – Nadpřirozený dar – Mluv, Pane – Logika daru a kříže)

připravuje:  Antonín Jaroslav