Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Bernardin ze Sieny, kněz 1. Řádu

20. 5. 2011

 

Svatý Bernardin Sienský byl původním patronem české observantské provincie, později se jím stal sv. Václav. bernardino.jpgSvatozář na jeho obrazech často obepíná výrok samého Ježíše (Jan 17,6; srov. 17,26): „Manifestavi nomen tuum hominibus“, „Zjevil jsem tvé jméno lidem.“
Na svých kazatelských cestách prošel celou Itálii až do Švýcarska. Jeho hlásání pak zanechalo trvalé stopy. Na mnoha domech, městských branách a kostelích nechával připevnit nebo namalovat Ježíšův monogram IHS (= Jesus hominum Salvator, Ježíš lidí Spasitel).
  Kdo byl tento muž, který je zobrazován se sluncem a se znamením IHS v něm, a u jehož nohou často vidíme tři mitry na znamení, že mu byly nabídnuty tři diecéze?
 
 Podívejme se trochu na jeho životní data: Narozen 1380 v Massa-Carrara u Sieny, matka mu zemřela už v třetím roce jeho života. O čtyři roky později ji následoval otec. Ujala se ho zbožná babička a měla ho ráda jako vlastní dítě. Ona mu vlila do duše vroucí lásku k Bohu a zvláštní zbožnost k Matce Boží.
Po absolvování latiny a rétoriky začal na univerzitě studovat právo. V roce 1400, když mu bylo právě 20 let, zuřil neúprosný mor. Během pouhých několika týdnů bylo nakaženo epidemií mnoho lidí, mezi nimi i četní ošetřovatelé nemocných. To dalo studentovi podnět, aby se spolu se svými přáteli přihlásil k dobrovolné službě u nemocných v jednom lazaretu. Čtyři měsíce trvala tato strašná epidemie. Všichni pomocníci podstupovali riziko, že se sami nakazí. Bernardin zůstal od nákazy uchráněn jako zázrakem. Právě ve službě nemocným a umírajícím zrálo v něm rozhodnutí, zasvětit se zcela Bohu a bližnímu v řeholním stavu. Tak vstoupil potom do konventu Colombaio v odlehlém klášteříku v horském údolí, kde žila reformní skupina františkánů zcela radikálně podle příkladu světce z Assisi. Toho chtěl mladý Bernardin s horlivostí následovat. Po studiích obvyklých v řádu byl bystrý bratr 1404 vysvěcen na kněze. Proti jeho očekávání mu byl svěřen úkol kazatele.
 Necítil se k němu ovšem schopný, k tomu měl i slabý hlas. Ve své nouzi se obrátil k Matce Boží, a ta mu pomohla. Najednou dostal jasný a zvučný hlas, a v krátké době si získal srdce svých posluchačů. Jeho jazyk dokázal vyzvat lidi k pokoji, a jeho hlásání přispívalo k smíření. Čtrnáct let zazníval jeho hlas jako hlas proroka, aby přiblížil lidem Boží lásku a dobrotu. Při všech svých kázáních nosil vždy s sebou dřevěnou tabulku s Kristovým monogramem. Ten pak postavil na oltář, na němž před kázáním slavil mši svatou. Po kázání zdvihl vysoko tabuli s IHS, aby s ní lidem udělil požehnání. Když Bernardin přišel kázat, kostely většinou nestačily pojmout množství posluchačů.
 
V roce 1426 byl Bernardin poprvé v Římě, aby čelil obvinění z hereze kvůli tomu, že šířil úctu ke Jménu Ježíš (podruhé to bylo roku 1431). V jistém smyslu je to logické, uvědomujeme-li si obrovský ohlas a účast, kterou měla jeho kázání v italských městech. Možná jeho obhajoba svou promyšleností a precizností překvapila nejen papeže Martina V., ale i jeho odpůrce. Uchoval se nám text jeho obhajoby, z něhož vyzařuje skutečně podrobné promýšlení i drobných detailů, aby byly v souladu s naukou víry. Sám papež nakonec Bernardina na delší dobu zdržel v Římě, aby tam hojně kázal.
Tato úcta nepřinášela – a Bernardin se tím také vždy hájil - nic zásadně nového křesťanské víře a kultu. Novinkou bylo především to, že ve zvláštních okolnostech svého století Bernardin představil písemnou a obrazovou podobu Jména Ježíš jako zvláštní předmět úcty, a to s vysokým cílem oživení či reformy křesťanského života. Jeho duch a schopnosti se dokázaly setkat s duchovními potřebami křesťanské generace, v níž žil.
Kontakt, který měl Bernardin s pohanskou stránkou renesance a se smutnými důsledky na poli duchovním a morálním, jej přesvědčil, že tyto tendence teoreticky i prakticky ohrožují Kristovo království v duších i srdcích. Sám dosvědčuje, že si mnohé uvědomil, když četl jména antických triumfátorů na římských obloucích, když slyšel křik vojáků provolávajících své velitele, když viděl vlajky sienských čtvrtí nebo vlajky žoldnéřských oddílů. Bojoval proti malým i velkým erbům různých stran, které rozdělovaly a sužovaly Itálii.
 
Snil proto, že nahradí erby jako znamení nenávisti a rozdělení praporem Krista Krále a vztyčí Jméno skutečného Vítěze v zářícím monogramu Svatého Jména. Ono samo zpevňovalo jeho vlastní život a bylo i programem jeho sociální obnovy. Z potřeb doby a z jeho teologické intuice se zrodilo tedy toto zobrazení Jména, jako vnější a slavnostní vyznání Kristovy královské vlády nad lidmi i věcmi. Byl to výkřik, který Bernardin převzal ze sv. Pavla: „Je třeba, aby kraloval“ (1Kor 15,25). Proto usilovné hlásání Kristova univerzálního království jako jediného úniku ze špatností, které sužovaly společnost jeho doby. Grafické vyjádření Jména Ježíš je v úzké spojitosti s tajemstvím všeobecné Kristovy vlády, jak ji chápala františkánská škola, především Duns Scotus, z toho Bernardin vychází.
 
Sám Bernardin znak vysvětloval takto: Jméno Ježíš převyšuje ve slávě každé jiné jméno; proto je máme umisťovat na nejvznešenější místo světa. A protože se nic nevyrovná kráse slunce, umisťujeme ho do něj, jako drahokam se zasazuje do zlata, jež je nejcennějším kovem.
 
Na této úctě je však fascinující propojení vnějšího a vnitřního rozměru. Bernardin se jednak mohl opřít o mimořádně bohatou SZ i NZ tradici. V zásadě ale jeho terčem je samotné srdce člověka. Na jedné straně každý jazyk bude vynášet toto Jméno naplněné milostí, neboť každý smrtelník může dostat z Kristovy plnosti nadpřirozený a božský život. A každý může zakusit sladkost tohoto Jména díky lásce, kterou nás Vykupitel očistí od množství hříchů. „A nikdo nevejde do ráje, jestliže nebude mít toto Jméno vyznačené v srdci.“ Zobrazení tohoto znamení na domech a jinde mělo napomáhat, aby se Ježíš a jeho znamení zabydleli v srdci.
 
Láska mě pudí…, láska mě tlačí, abych mluvil, ba křičel; bázeň mě nutí mlčet, protože nemohu plně říci, co je k tomuto tématu třeba říci… A pokora mi říká, že o tom (jménu) nemohu mluvit, když si uvědomím jeho nezměrnou slávu. Nejen lidský jazyk, ale ani andělská schopnost by nestačila, kdyby měla oslovit slavné jméno Ježíš, jak si zasluhuje… Co dobrého o tom můžeme říci ze sebe? Jestliže říkám, co je velké, zdá se mi, že říkám, co je malé, uvědomím-li si jeho nesmírnou velikost. Jestliže říkám, co je sladké, zdá se mi, že říkám hořkost, uvědomím-li si jeho nesmírnou sladkost. Jestliže je nazvu milosrdným, zdá se mi, že je nazývám krutým, uvědomím-li si jeho nevypověditelné milosrdenství, jež je nekonečné, jako je v něm každá další ctnost.“
 
 
Charismatický kazatel, jenž neúnavně hlásal Boží slovo a kterému tolik ležela na srdci úcta k Ježíšovu Jménu, zemřel 20. května 1444 ve františkánském klášteře v Aquile. Ještě dnes je jeho náhrobek místem přitahujícím mnoho poutníků, kteří doufají u hlasatele Ježíšova jména ve vyslyšení svých záležitostí.
Zdroj: webové stránky SFŘ www.sfr.cz, Františkánská mozaika www.regalado.estranky.cz/